ศูนย์รับข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU Complaint Center
 
 แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน
 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนมหาวิทยาลัยทักษิณ
 ระดับผลกระทบของข้อร้องเรียนและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแก้ไข
 ผังการจัดการข้อร้องเรียนมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
บันทึกข้อร้องเรียน


มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600