นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 1 มี.ค.60 หมดอายุข่าว 31 ธ.ค.66
(อ่าน 27083)

  หัวข้อข่าว : นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy

 รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔

 คลิป มหาวิทยาลัยต่อต้านการคอรัปชัน "มหาวิทยาลัยสีขาว"

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

  นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ)


  นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ )


 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
      (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ )


 Intention on Thaksin University Administration with Honesty

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. ๒๕๖๐
 Code of Ethics Related to Conflict of Interest

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
     และแนวทางการตรวจสอบผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ยื่นข้อเสนอ พ.ศ. ๒๕๖๑


 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน พ.ศ. ๒๕๖๑

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศ เรื่อง ให้ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ ม.ทักษิณ

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี

 หนังสือ อว 8202.05/ว264 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอเผยแพร่การแสดงเจตจำนงสุจริตและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      ของอธิการบดี

 คลิป องค์กรสีขาวไร้คอร์รัปชัน

   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


   รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง/ปรับปรุงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

 

 

 


 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์