นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 1 มี.ค.60 หมดอายุข่าว 31 ธ.ค.60
(อ่าน 7444)

  หัวข้อข่าว : นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
Integrity in Administration of Thaksin University

 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. ๒๕๖๐
 Code of Ethics Related to Conflict of Interest

 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑

 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
     และแนวทางการตรวจสอบผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ยื่นข้อเสนอ พ.ศ. ๒๕๖๑

 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน พ.ศ. ๒๕๖๑

 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒

 
ประกาศ เรื่อง ให้ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ ม.ทักษิณ

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 
ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี

 หนังสือ อว 8202.05/ว264 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอเผยแพร่การแสดงเจตจำนงสุจริตและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      ของอธิการบดี

   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง/ปรับปรุงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready