กำหนดแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 9 เม.ย.61 หมดอายุข่าว 9 พ.ค.61
(อ่าน 1964)

  หัวข้อข่าว : กำหนดแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 สาระสำคัญโดยสรุป

อธิการบดีได้ออกประกาศกำหนดแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางในการตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือการมีประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานด้านการพัสดุของมหาวิทยาลัย

 

รายละเอียด

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ยื่นข้อเสนอ พ.ศ. ๒๕๖๑


 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์