จัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน และกำหนดแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 9 เม.ย.61 หมดอายุข่าว 9 พ.ค.61
(อ่าน 904)

  หัวข้อข่าว : จัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน และกำหนดแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 สาระสำคัญโดยสรุป

อธิการบดีได้ออกประกาศเพื่อกำหนดมาตรการ กลไก และระบบในการจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่แสดงถึงความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน และการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ (ศูนย์รับข้อร้องเรียน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล) ช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลาย และแนวปฏิบัติในการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น

 

รายละเอียด

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑

 ผังการจัดการข้อร้องเรียน

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready