ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 31 พ.ค.61 หมดอายุข่าว 30 มิ.ย.61
(อ่าน 436)

  หัวข้อข่าว : ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดภาระงานของคณาจารย์ตามความเชี่ยวชาญ (กลุ่มเน้นการสอน หรือกลุ่มเน้นการวิจัย) และกำหนดสิทธิการเบิกค่าสอนเกินสูงสุดไม่เกิน ๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวนไม่เกิน ๑๕ สัปดาห์ ในอัตราชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท

 

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑










 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready