ปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 31 พ.ค.61 หมดอายุข่าว 30 มิ.ย.61
(อ่าน 643)

  หัวข้อข่าว : ปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์ การกำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ดังนี้

  • เพิ่มเติมการยกเว้นการแสดงคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษกรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดในหลักสูตรนานาชาติจากต่างประเทศ
  • มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมหรือโครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในข่ายต้องพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ ให้ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
  • กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกมิอาจแสดงคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะอนุโลมให้นำคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษมาแสดงภายในกำหนดเวลาไม่เกิน ๑ ปี หลังจากได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โดยกำหนดให้เป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย
  • เมื่อครบกำหนด ๑ ปี กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดี หรือสร้างสรรค์ผลงานอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ได้แสดงถึงความพยายามในการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของตนเอง
    อย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษสูงสุดต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
    ไม่เกินร้อยละ ๑๐ อาจพิจารณาให้ได้รับการขยายระยะเวลาการพัฒนาตนเองออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน และเมื่อครบกำหนดที่ได้รับการขยายนั้นแล้ว ยังไม่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด แต่มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษสูงสุดในรอบ ๖ เดือนที่ได้รับการขยายนั้นต่ำกว่าเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้ได้รับการขยายระยะเวลาของสัญญาจ้างได้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้อีกไม่เกิน ๖ เดือน
  • มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเว้นการกำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำกรณีมีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการบรรจุแต่งตั้งคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญสูงเป็นพิเศษ อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้กับหลักสูตรใหม่ซึ่งยังไม่มีการจัดการเรียนการสอน หรือหลักสูตรซึ่งยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา ก็ได้ 

รายละเอียด
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๑
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๑

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready