ปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 31 พ.ค.61 หมดอายุข่าว 30 มิ.ย.61
(อ่าน 404)

  หัวข้อข่าว : ปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยในกรณีที่ในปีงบประมาณใด พนักงานมหาวิทยาลัยไม่มีความจำเป็นต้องตรวจสุขภาพ สามารถคงสิทธิในการขอรับสวัสดิการนั้นไว้ แล้วนำไปสมทบกับสิทธิประจำปีงบประมาณที่ประสงค์จะขอรับสวัสดิการตรวจสุขภาพ โดยให้คงสิทธิในการขอรับสวัสดิการตรวจสุขภาพสะสมไว้ได้ไม่เกิน ๓ ปีงบประมาณ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

 

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready