ปรับเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญา
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 31 พ.ค.61 หมดอายุข่าว 30 มิ.ย.61
(อ่าน 554)

  หัวข้อข่าว : ปรับเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติให้ปรับเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เฉพาะผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่     ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ดังนี้

  • มัธยมศึกษาตอนต้น หรือต่ำกว่า                                 ๑๑,๐๐๐        บาทต่อเดือน
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ         ๑๑,๕๐๐         บาทต่อเดือน
  • อนุปริญญา หรือเทียบเท่า                                       ๑๓,๖๕๐         บาทต่อเดือน

 

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready