กำหนดกรอบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 31 พ.ค.61 หมดอายุข่าว 30 มิ.ย.61
(อ่าน 499)

  หัวข้อข่าว : กำหนดกรอบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติกำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุนของสำนักคอมพิวเตอร์ ดังนี้

  • ตำแหน่งนักวิชาชีพ ระดับชำนาญการ                   จำนวน ๗ อัตรา
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน ระดับชำนาญการ       จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready