มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภายใต้โครงการ Sci TSU TCAS61 (รับตรงอิสระ TCAS 5) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 490 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 16 ก.ค.61 หมดอายุข่าว 19 ก.ค.61
(อ่าน 410)

  หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภายใต้โครงการ Sci TSU TCAS61 (รับตรงอิสระ TCAS 5) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 490 คน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 โครงการ Sci TSU TCAS'61 (รับตรงอิสระ TCAS 5) ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. เป็นผู้มีความประพฤติดี
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือโรคที่เบียดเบียนหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
4. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
5. กรณีมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 3 และ 4 ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการสอบคัดเลือก

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready