ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 18 ก.ค.61 หมดอายุข่าว 18 ส.ค.61
(อ่าน 771)

  หัวข้อข่าว : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ให้ความเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดสาขาวิชา และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พร้อมบัญชีรายชื่อสาขาวิชา และอนุสาขาวิชา สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินการประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 138 ง วันที่ 15 มิถุนายน 2561 แล้ว

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย โทรศัพท์(ภายใน) 7228

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready