ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 10 ก.ย.61 หมดอายุข่าว 19 ต.ค.61
(อ่าน 289)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (96,400 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (87,630 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องสแกนเนอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21,750 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างถ่ายเอกสาร (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สำหรับใช้ในห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,515 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างจัดทำเอกสาร กฎหมาย ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,110 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างจัดทำเอกสารประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24,440 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างจัดทำเอกสารประชุมคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,984 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างถ่ายเอกสารประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,400 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างถ่ายเอกสารประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,440 บาท) 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready