ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 11 ต.ค.61 หมดอายุข่าว 15 ธ.ค.61
(อ่าน 316)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข่าวสารการรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10,500 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2561 (378 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างเหมาบริการติดตั้งสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,824.80 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (432 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง ถ่ายเอกสารประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (570 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุกีฬาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,040 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14,380 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน (กระดาษคำตอบ) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27,820 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุคงเหลือ วารสารและตำรา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 36 เล่ม (7,695.75 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างทำเอกสารคู่มือรับนิสิตประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8,000 เล่ม (80,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างการเช่าบูธงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดานไวท์บอร์ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ (10,380 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (17,050 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (825 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างถ่ายเอกสารประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (432 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10,215 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สาย Adapter โทรศัพท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ (1,712 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสั่งเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการดำเนินการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (102,000 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready