ขอเชิญเข้าร่วมโครงการต่างก็รักกัน พหุวัฒนธรรมสู่สันติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 23 พ.ย.61 หมดอายุข่าว 28 พ.ย.61
(อ่าน 236)

  หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการต่างก็รักกัน พหุวัฒนธรรมสู่สันติ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ชมรมมุสลิม ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสน์ และชมรมคริสเตียน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดโครงการต่างก็รักกัน พหุวัฒนธรรมสู่สันติ ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องการเรียนการสอนทางไกล (ห้องไอที) สำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อให้นิสิตมีแนวทางประพฤติตนตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถืออย่างถูกต้อง สร้างความสัมพันธ์ของนิสิตระหว่างศาสนาบนพื้นฐานความเข้าใจ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิตสร้างความสามัคคี มีจิตสาธารณะ สร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม ชุมชนและสังคม 
 

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready