สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน #ค่าย4
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 27 ธ.ค.61 หมดอายุข่าว 31 ม.ค.62
(อ่าน 1485)

  หัวข้อข่าว : สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน #ค่าย4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ "ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน #ค่าย4" ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางในการศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ และรู้จักวางแผนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในด้านศึกษา/ครุศาสตร์

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2561
2. สามารถร่วมกิจกรรมในค่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
3. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการสมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นลายลักษณ์อักษร
4. ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามตลอดระยะเวลาโครงการ
5. น้องที่เคยเข้าร่วมค่าย 1 ค่าย 2 และ ค่าย 3 มาแล้ว ไม่สามารถสมัครค่าย 4 ได้

รับสมัครจำนวน 80 คน ค่าสมัครค่าย 750 บาท (รวมค่าที่พัก ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าของว่าง ค่าเสื้อค่าย และค่าอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมตลอดทั้งค่าย)

หลักฐานการสมัคร  
1. สำเนาบัตรนักเรียน หรือ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. รูปถ่ายสี (รูปนักเรียน หรือ รูปถ่ายที่สุภาพ) ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดที่มุมบนขวามือของใบสมัคร

หลักฐานการชำระเงิน (หลังจากการประกาศผล)

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2562

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage ค่ายเพราะครู สร้างคน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Website :  www.edu.tsu.ac.th และ www.tsu.ac.th หรือ ติดต่อพี่ฟลุ๊ค โทร. 086-414-8299 พี่ออย โทร. 093-819-4997 พี่เฟื่อง โทร. 080-543-1458

หมายเหตุ : ค่ายนี้เป็นค่ายแนะแนวการศึกษาทางวิชาชีพครู ไม่ใช่ค่ายเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อแต่อย่างใด 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready