คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 24 ม.ค.62 หมดอายุข่าว 28 ก.พ.62
(อ่าน 1157)

  หัวข้อข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. ระดับปริญญาโท เปิดรับ 7 หลักสูตร ได้แก่
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา  
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (เรียนที่สงขลา)    

2. ระดับปริญญาเอก เปิดรับ 1 หลักสูตร
ได้แก่
    - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

กำหนดรับสมัครทาง Website :  15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready