ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การประชุมวิชาการ : การศึกษากับชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ ๖" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุ ๖๔ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 12 ก.พ.62 หมดอายุข่าว 23 มี.ค.62
(อ่าน 1738)

  หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การประชุมวิชาการ : การศึกษากับชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ ๖" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุ ๖๔ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลในการแข่งขัน “ตอบปัญหาวัฒนธรรมภาคใต้” ตามโครงการ “การประชุมวิชาการ : การศึกษากับชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ ๖” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ ๖๔ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดจัดในวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๗๔๐๑ อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ ๒ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. นิทรรศการ และการประกาศผลรางวัล “คุรุวัฒนธรรมทักษิณ” ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

กิจกรรมสำหรับนักเรียน
๑. การแข่งขัน “การตอบปัญหา : วัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ ๔” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา)
๒. การแข่งขัน “การแต่งบทร้อยกรอง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์เอกอัครราชูปถัมภก มรดกใต้มรดกไทย : วันอนุรักษ์มรดกไทย” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ (ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา)
๓. การแข่งขัน “กล่าวสุนทรพจน์ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์เอกอัครราชูปถัมภก มรดกใต้มรดกไทย : วันอนุรักษ์มรดกไทย” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ (ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา)
๔. การแข่งขัน “การเขียนเรียงความ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์เอกอัครราชูปถัมภก มรดกใต้มรดกไทย : วันอนุรักษ์มรดกไทย” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ (ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา)
๕. การแข่งขัน “การประกวดการผลิตสื่อโทรทัศน์ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์เอกอัครราชูปถัมภก มรดกใต้มรดกไทย : วันอนุรักษ์มรดกไทย” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ (ระดับมัธยมศึกษา)

ผู้สนใจ : ผู้ที่สมัครจะต้องกรอกข้อมูลและส่งใบสมัครมายังอีเมล์ bundittsusongkhla@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายภัทรกิจ เจริญช่าง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๔-๗๙๒๔๕๑๔


 หนังสือเชิญชวน (PDF)
 กำหนดการกิจกรรม (PDF)
 เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวัฒนธรรมภาคใต้ (PDF)
 ใบสมัครตอบปัญหา กล่าวสุนทรพจน์ แต่งบทร้อยกรอง การเขียนเรียงความ (Word)
 ใบสมัครการประกวดการผลิตสื่อโทรทัศน์ (Word)
 แบบเสนอประวัติและผลงานเพื่อพิจารณาขอรับรางวัล “คุรุวัฒนธรรมทักษิณ” (Word)
 คลังข้อสอบประลองปัญญา (PDF)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready