ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณด้านข้างหอพักปาริชาต 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 2 เม.ย.62 หมดอายุข่าว 18 เม.ย.62
(อ่าน 203)

  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณด้านข้างหอพักปาริชาต 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณด้านข้างหอพักปาริชาต 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติของผู้เช่า

1. ผู้เช่าต้องไม่เป็นนิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. ผู้เช่าต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และสามารถประกอบกิจการได้ด้วยตนเอง
3. ผู้เช่าต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามหรือต้องโทษใด ๆ ตามกฎหมาย
4. ผู้เช่าต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสังคมรังเกียจ หรือโรคใด ๆ ที่สามารถแพร่เชื้อให้กับผู้บริโภคได้
5. ผู้เช่าต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เช่ารายอื่น ณ วันประกาศเช่าหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเช่าครั้งนี้

กำหนดชี้สถานที่ ชี้แจงรายละเอียด และยื่นความจำงเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก : 17 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดเปิดซองการพิจารณาคัดเลือก
: 17 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก : 18 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจ : ติดต่อขอรับแบบฟอร์มแสดงความจำนงได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 4 - 11 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. 

 รายละเอียด


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready