แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 22 พ.ค.62 หมดอายุข่าว 31 ก.ค.62
(อ่าน 2581)

  หัวข้อข่าว : แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
   
  *** บุคลากรกลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ***
   
     ระดับมหาวิทยาลัย
 
      ช่องทางเว็บไซต์ : https://itas.nacc.go.th/go/iit/nbwxdj
      ช่องทาง Qr code:
                        


     ระดับหน่วยงาน
 
     ช่องทางเว็บไซต์ : https://docs.google.com/forms/d/1paVuj3-ntjz-I-ma-k0BM6dU2swrPNY2tbrmtZ-RVZ8
     ช่องทาง Qr code:
                        

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready