แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 6 มิ.ย.62 หมดอายุข่าว 31 ก.ค.62
(อ่าน 1286)

  หัวข้อข่าว : แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
External Integrity and Transparency Assessment (EIT)
   
  *** ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบประเมินทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ***
   
     ระดับมหาวิทยาลัย
 
      ช่องทางเว็บไซต์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/nbwxdj?fbclid=IwAR0W2ubmR8s07BOtSMYSbzEImIuEMaIVqIxiN0ScDnUuIVapr_oEQMNuQHc
      ช่องทาง Qr code:
                        

 

     ระดับหน่วยงาน
 
     ช่องทางเว็บไซต์ : https://docs.google.com/forms/d/1SMV3bDocF6KAME7X838m4Z3ax8ph9zzQ3Rqy5LPiz4k
     ช่องทาง Qr code:


 


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready