ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมิถุนายน 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 11 มิ.ย.62 หมดอายุข่าว 24 ก.ย.62
(อ่าน 148)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมิถุนายน 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (36,228 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (7,490 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ (2,990 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จ้งจ้างวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 22 เล่ม (4,731 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (Laser Pointer) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (4,797 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 18 รายการ (21,339 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2562 จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (687 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) กิจกรรม Happy Body "โครงการลดไขมัน กินเป็น ลืมป่วย" (จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพรายบุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 รายการ (8,854 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ (9,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ (2,070 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready