คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมิถุนายน 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 4 มิ.ย.62 หมดอายุข่าว 3 ส.ค.62
(อ่าน 209)

  หัวข้อข่าว : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมิถุนายน 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-ชุดโต๊ะม้านั่งพร้อมเก้าอี้ ขนาด 1.60*2.0 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (60,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อครุภัณฑ์สำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์-กระดานไวท์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (299 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14,400 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างทำป้ายสถานที่ประชุมผู้ปกครองนิสิตพร้อมโครงไม้ ขนาด 1.2*2.4 ม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (600 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,391 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 23.6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,200 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อจอรับภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อจอรับภาพ ขนาด 150 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,800 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (100 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อบันไดอลูมิเนียม 5 ขั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (930 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,594 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,500 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างทาสีภายในและภายนอก ห้อง SC1213 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11,700 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,870 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (290 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (250 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (705 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (500 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,700 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างปะยางรถแทรกเตอร์นิวฮอนแลนด์ ทะเบียน ตค-339 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (250 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (920 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างติดตั้งระบบน้ำสำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13,000 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (840 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,300 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (100 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,800 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปาและของยีนสุกรสาวทดแทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อครุภัณฑ์สำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์ - ตู้ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (50,400 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-ตู้ โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (34,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อกระดานไวท์บอร์ด ขนาด 120*240 ซม. พร้อมกรอบไม้รวมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,200 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,600 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมแซมคูลเลอร์น้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (550 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,716 บาท)


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready