รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 26 ก.ค.62 หมดอายุข่าว 26 ส.ค.62
(อ่าน 887)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย หรือภาษาบาลีและสันสกฤต
    - กรณีมีความรู้ความสามารถในการสอนรายวิชาอักษรจาร คำยืม ภาษาบาลีและสันสกฤต หรือภาษาเขมร  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังไฟล์แนบ

2. ตำแหน่งอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ทางภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางภาษาอังกฤษ
    - ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง / ภาษาต่างประเทศ / ภาษานานาชาติ / ภาษาศาสตร์ประยุกต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - ผู้มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - ผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัย การเขียนตำราการเรียนการสอน หรือมีผลงานอื่น ๆ ทางภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังไฟล์แนบ

3. ตำแหน่งอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สาขาวิชาโสตทศนศึกษา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
    - เป็นผู้มีประสบการณ์หรือมีผลงานในการผลิตวีดิทัศน์ที่เป็นที่ยอมรับ (ให้แนบหลักฐานรับรอง)
    - กรณีมีประสบการณ์ในการสอนทางสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา การทำวิจัย การเขียนตำรา หรือผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (ให้แนบผลงานทางวิชาการ)
    - มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังไฟล์แนบ

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562  หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ผู้สนใจ :  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9616
                 Website : http://capr.tsu.ac.th

 ประกาศ

 ใบสมัคร           ใบสมัคร

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready