ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และสถาบันทักษิณคดีศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 27 ส.ค.62 หมดอายุข่าว 13 ก.ย.62
(อ่าน 114)

  หัวข้อข่าว : ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และสถาบันทักษิณคดีศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยเาขตสงขลา จะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และสถาบันทักษิณคดีศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 15,671,398.78 บาท (สิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ : 13 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้สนใจ : ขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครํฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tsu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7431 7600 ต่อ 7427, 7434 ในวันและเวลาราชการ หรือหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ผ่านทางอีเมล์ nuchanart.d@tsu.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 4 กันยายน 2562 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tsu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 9 กันยายน 2562

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready