ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหาร 1 และโรงอาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 8 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 24 ต.ค.62
(อ่าน 222)

  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหาร 1 และโรงอาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหาร 1 และโรงอาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีระยะเวลาการให้เช่าพื้นที่เป็นระยะเวลา 1 ปี ดังนี้

1. ร้านอาหาร ณ โรงอาหาร 1 จำนวน 8 ร้าน
    - ร้านข้าวแกงไทยพุทธ จำนวน 2 ร้าน
    - ร้านก๋วยเตี๋ยวและอาหารจานเดียวไทยพุทธ จำนวน 1 ร้าน
    - ร้านอาหารตามสั่งไทยพุทธ จำนวน 1 ร้าน
    - ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 ร้าน
    - ร้านข้าวแกงไทยมุสลิม จำนวน 2 ร้าน
    - ร้านก๋วยเตี๋ยวและอาหารจานเดียวไทยมุสลิม จำนวน 1 ร้าน

2. ร้านอาหาร ณ โรงอาหาร 2 จำนวน 6 ร้าน
    - ร้านอาหารอีสาน จำนวน 1 ร้าน
    - ร้านอาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยวไทยพุทธ จำนวน 1 ร้าน
    - ร้านข้าวแกงไทยพุทธ จำนวน 1 ร้าน
    - ร้านก๋วยเตี๋ยวและอาหารจานเดียวไทยมุสลิม จำนวน 1 ร้าน
    - ร้านข้าวแกงไทยมุสลิม จำนวน 1 ร้าน
    - ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 ร้าน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และสามารถประกอบกิจการได้ด้วยตนเอง
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สามารถแพร่เชื้อแก่ผู้บริโภคได้ และเป็นผู้มีสุขภาพจิตดี
4. ผู้เช่าต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เช่ารายอื่น ณ วันประกาศให้เช่าพื้นที่
5. กรณีผู้สมัครที่เคยเป็นผู้เช่าพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องไม่ค้างชำระค่าธรรมเนียมรายปี ค่าเช่าพื้นที่รายเดือน ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า ในวันที่ยื่นใบสมัคร

กำหนดยื่นเอกสารแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือก : 16 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

กำหนดพิจารณาคัดเลือก
: 17 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกพะยอม ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ประกาศผลการคัดเลือก : 24 ตุลาคม 2562

ผู้สนใจ : ยื่นความจำนงเข้าคัดเลือกจำหน่ายอาหารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้ติดต่อขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 50.00 บาท ได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7467 3207, 0 7460 9600 ต่อ 7160-7164 ระหว่างวันที่ 3-15 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready