รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 25 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 21 พ.ย.62
(อ่าน 454)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา) สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา
2. เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (ให้แนบผลงานทางวิชาการ)
3. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนทางพลศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2-5 ปี (ให้แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก : 21 พฤศจิกายน 2562

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9616
                 Website : http://capr.tsu.ac.th

 ประกาศ

 ใบสมัคร           ใบสมัคร 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready