รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน จำนวน 2 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 25 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 18 พ.ย.62
(อ่าน 1391)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน จำนวน 2 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
     - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใด ๆ 
     - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า (ให้แนบหลักฐาน)
     - หากมีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการและงานสารบรรณ หรือด้านบริหารงานบุคคล หรือด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี หรือด้านงานพัฒนาเว็บไซต์และการประชาสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์ นวัตกรรมสื่อสารสังคม การสื่อสารดิจิทัล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า (ให้แนบหลักฐาน)
    - สามารถจับประเด็น ย่อยเนื้อหาหรือข้อมูลเชิงลึก เช่น งานวิจัย หรือ เนื้อหาวิชาการ กิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรมนิสิต ให้ออกมาเป็นสื่อที่เข้าใจง่ายและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
    - สามารถผลิตสื่อนำเสนอใน New Media (Website, Social Media, Interactive Media) โดยเฉพาะการใช้สื่อ New Media เพื่อวางแผนสื่อสารออนไลน์สำหรับการประชาสัมพันธ์องค์กร
    - สามารถใช้งานโปรแกรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ได้ เช่น Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop และโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ เช่น Adobe Premier Pro, Vegas
    - มีทักษะการพูดและเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดีมาก และภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
    - มีความรับผิดชอบในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานนอกเวลา
    - หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานและบริหารสื่อ New Media (Website, Social Media, Interactive Media) โดยเฉพาะการใช้สื่อ New Media เพื่อวางแผนสื่อสารออนไลน์สำหรับการประชาสัมพันธ์องค์กร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    - ผู้สมัครต้องนำเสนอ Portfolio พร้อมใบสมัคร

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน : 18 พฤศจิกายน 2562 

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9616
                 Website : http://capr.tsu.ac.th

 ประกาศ

 ใบสมัคร           ใบสมัคร

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready