รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 20 พ.ย.62 หมดอายุข่าว 20 ธ.ค.62
(อ่าน 917)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (เคมีศึกษา) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ อันดับ 2 ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี
    - เป็นผู้มีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตรศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในรอบ 3 ปี
    - เป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (ให้แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)
    - เป็นผู้มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง (ดังไฟล์แนบ) 

2. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) จำนวน 1 อัตรา
     - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
     - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
     - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
     - หากมีประสบการณ์ในการสอนทางการศึกษาปฐมวัย การทำวิจัย การเขียนตำรา การเรียนการสอน หรือมีผลงานอื่น ๆ ทางการศึกษาปฐมวัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     - เป็นผู้มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง (ตามไฟล์แนบ)

3. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาสังคมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธูรกิจ หรือ สาขาวิชาการจัดการ
    - เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (ให้แนบผลงานทางวิชาการ)
    - หากมีประสบการณ์ทางวิชาการ การวิจัย หรือการบริการวิชาการ เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน การประกอบการชุมชน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ (ให้แนบหลักฐานประกอบ)
    - เป็นผู้มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง (ดังไฟล์แนบ)

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562   หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9616
                 Website : http://capr.tsu.ac.th

 ประกาศ

 ใบสมัคร           ใบสมัคร

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready