ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Windows License (campus Agreement) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 15 ม.ค.63 หมดอายุข่าว 21 ม.ค.63
(อ่าน 51)

  หัวข้อข่าว : ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Windows License (campus Agreement) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Windows License (campus Agreement) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 782,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ : 21 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้สนใจ : ขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7431 7600 ต่อ 4101 ในวันและเวลาราชการ หรือตั้องการทราบละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังมหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านทางอีเมล์ siriwan@tsu.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tsu.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 15 มกราคม 2563

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready