แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 28 พ.ค.63 หมดอายุข่าว 31 ก.ค.63
(อ่าน 1100)

  หัวข้อข่าว : แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
   
  *** บุคลากรกลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ***
   
     ประเมินโดยสำนักงาน ป.ป.ช.
 
      ช่องทางเว็บไซต์ : https://itas.nacc.go.th/go/iit/nbwxdj
      ช่องทาง Qr code:
                        

     ประเมินโดยมหาวิทยาลัย
 
     ช่องทางเว็บไซต์ : https://docs.google.com/forms/d/1lQYQ8vST-3yq9AS-XJuL4R7rUG3X7sFz6IkYYR1MzuA
     ช่องทาง Qr code:
                        


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready