รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน 2 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 23 มิ.ย.63 หมดอายุข่าว 15 ก.ค.63
(อ่าน 309)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน 2 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการจัดการ
    - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า (ให้แนบหลักฐาน)
    - หากมีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ หรือมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้าสอบแข่งขันในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังบัญชีแนบท้ายประกาศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    - หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ หรือการบำรุงรักษาเครื่องมือด้านโสตทัศนูปกรณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563  หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน : 15 กรกฎาคม 2563

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616
 

 ประกาศ

 ใบสมัคร           ใบสมัคร


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready