ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อให้บริการถ่ายเอกสารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 25 ส.ค.63 หมดอายุข่าว 31 ส.ค.63
(อ่าน 91)

  หัวข้อข่าว : ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อให้บริการถ่ายเอกสารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นิสิตและบุคลากร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้เช่าต้องไม่เป็นนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. ผู้เช่าต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และสามารถประกอบกิจการด้วยตนเองได้
3. ผู้เช่าต้องไม่เป้นบุคคลต้องห้ามหรือต้องโทษใด ๆ ตามกฎหมาย
4. ผู้เช่าต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและหรือโรคสังคมรังเกียจและหรือโรคใด ๆ ที่สามารถแพร่เชื้อให้กับผู้บริโภคได้
5. ผู้เช่าต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เช่ารายอื่น ณ วันประกาศเช่าหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเช่าครั้งนี้

กำหนดยื่นความจำนงเข้ารับการพิจารณา : 28 สิงหาคม 2563 ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองการพิจารณาคัดเลือก : 31 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปริญญาเอก ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก : 31 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (จำหน่ายชุดละ 200 บาท) ตั้งแต่วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2563 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.tsu.ac.th (พร้อมชี้สถานที่ประกอบการ)

 รายละเอียด


 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready