สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ2563 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้คะแนนร้อยละ 88.61 คะแนน อยู่ในระดับ A
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 30 ก.ย.63 หมดอายุข่าว 31 ต.ค.63
(อ่าน 1959)

  หัวข้อข่าว : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ2563 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้คะแนนร้อยละ 88.61 คะแนน อยู่ในระดับ A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
     
  มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใส” ปี63 ด้วยคะแนน 88.61 ระดับ A 

         สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ2563 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้คะแนนร้อยละ 88.61 คะแนน อยู่ในระดับ A  

        ซึ่งตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) การป้องกันการทุจริต คะแนนร้อยละ 100 2)การเปิดเผยข้อมูล คะแนนร้อยละ 100 และ 3)

การประสิทธิภาพการสื่อสารได้คะแนนร้อยละ 85.84
 
        มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ที่ดีขึ้นตามลำดับ 
 
                  ปีงบประมาณ 2561  ได้คะแนน 83.57 คะแนน
 
                  ปีงบประมาณ 2562  ได้คะแนน 87.28  คะแนน
 

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์