แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 23 มี.ค.64 หมดอายุข่าว 31 พ.ค.64
(อ่าน 1531)

  หัวข้อข่าว : แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
   
  *** บุคลากรกลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ***
   
     ประเมินโดยสำนักงาน ป.ป.ช.
 
      ช่องทางเว็บไซต์ : https://itas.nacc.go.th/go/iit/nbwxdj
      ช่องทาง Qr code:
                        


     ประเมินโดยมหาวิทยาลัย
 
     ช่องทางเว็บไซต์ : https://forms.gle/S7ykUQCeavYcwdCy8
     ช่องทาง Qr code:
                        


 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์