ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยน โครงการ Sharing Day : ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) "กระบวนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุขและการต่อยอดผลลัพธ์กับผลผลิตของบุคลากร องค์กร" ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 12 ก.ค.64 หมดอายุข่าว 31 ส.ค.64
(อ่าน 117)

  หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยน โครงการ Sharing Day : ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) "กระบวนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุขและการต่อยอดผลลัพธ์กับผลผลิตของบุคลากร องค์กร" ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยน โครงการ Sharing Day : ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) “กระบวนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุขและการต่อยอดผลลัพธ์กับผลผลิตของบุคลากร องค์กร” ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings

ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

    2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    3. อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ดำเนินการเสวนาโดย
    รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการโครงการ 

แสกน QR CODE เพื่อเข้าร่วม ไลน์กลุ่ม โครงการ Sharing Day : ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) “กระบวนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

และการต่อยอดผลลัพธ์กับผลผลิตของบุคลากร องค์กร”

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

 

 

 

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Sharing Day : ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) “กระบวนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุขและการต่อยอดผลลัพธ์กับผลผลิตของบุคลากร องค์กร”

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings 

 


 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์