ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
รับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 14 ก.ย.64 หมดอายุข่าว 5 ต.ค.64
(อ่าน 1054)

  หัวข้อข่าว : ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
------------------------------------------

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร :
    1.1 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน  1 อัตรา
    1.2 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
    1.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
 
2. กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 29 กันยายน 2564 หรือสมัครออนไลน์ http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน : 5 ตุลาคม 2564

4. วิธีการสมัคร: ส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 

5. ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 093-647-6239

 ประกาศ

 ใบสมัคร

 
ใบสมัคร

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์