ม.ทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 27 ธ.ค.64 หมดอายุข่าว 28 ก.พ.65
(อ่าน 4330)

  หัวข้อข่าว : ม.ทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
     มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา (#ปริญญาโท และ #ปริญญาเอก ) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
- ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565
- สมัครผ่านระบบออนไลน์ https://graduate.tsu.ac.th/graduate/applicant/projectlist.jsp

- คณะวิทยาศาสตร์
- ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สอบถามเพิ่มเติม
- https://www.facebook.com/sci.tsu/
081-4897272

- คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
- ระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
สอบถามเพิ่มเติม
- https://www.facebook.com/hss.tsu.pt
- 074-609600 ต่อ 4106 , 083-4818189

- คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
- ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
- ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สอบถามเพิ่มเติม
- https://www.facebook.com/ECBA.TSU.AC.TH/
- 074-317618 , 074-317600 ต่อ 1811 , 1805

- คณะนิติศาสตร์
- ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สอบถามเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/KhnaNitisastrMhawithyalayThaksin
- 074-317687 , 081-7486511

- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
- ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
สอบถามเพิ่มเติม
- https://www.facebook.com/TSUEngineer/
- 074-609600 ต่อ 3602-3 , 065-0428445

-----
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
- https://www.facebook.com/grad.tsu/
- 074-317655

#บัณฑิตศึกษา
#คณะวิทยาศาสตร์
#คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
#คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
#คณะนิติศาสตร์
#คณะวิศวกรรมศาสตร์
#ฝ่ายสื่อสารองค์กร #มหาวิทยาลัยทักษิณ
#WeTSU #TSU 

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์