ประชาสัมพันธ์โครงการ STDB
ประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 4 พ.ค.65 หมดอายุข่าว 4 มิ.ย.65
(อ่าน 83)

  หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์โครงการ STDB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
STDB คืออะไร 
     STDB คือ ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Infrastructure DataBank: STDB) ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นระบบฐานข้อมูลรวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน ประกอบด้วยข้อมูลหลัก
- ข้อมูลนักวิจัย
- ข้อมูลผลงานวิจัย
- ข้อมูลเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
- ข้อมูลห้องปฏิบัติการ
     และจุดประสงค์ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่ภาครัฐมี ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและสูงสุด และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลและสืบค้นข้อมูลได้แบบ One Stop Service ผ่านเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง สืบค้นข้อมูลได้ที่ https://stdb.mhesi.go.th สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คุณธมลวรรณ จูมิ โทร. 083 398 9072 line 0833979072 E-mail : thamonwan74jumi@gmail.com / https://stdb.mhesi.go.th นางสาวสุจิวรรณ พวงพริก 096-9722978 เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเทคโนโลยี ITA สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 


 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์