มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2561
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 20 มี.ค.61 หมดอายุข่าว 20 เม.ย.61
(อ่าน 415)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2561
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งการบริหารงานวิชาการ การบริหารการเงินและงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาส่วนงานตามแนวทางมาตรฐานสากล เพื่อให้มีการสื่อสารข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในอนาคต โดยโครงการดังกล่าวมีผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 60 คน