ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่ประกาศ :: 25 มิ.ย.61 หมดอายุข่าว 25 ก.ค.61
(อ่าน 1111)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๒ ราย ดังนี้  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภการ สิริไพศาล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์  

๒. อาจารย์ ดร. ชัชวาล ชุมรักษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา