มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 14 พ.ย.61 หมดอายุข่าว 14 ธ.ค.61
(อ่าน 353)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งมีทีมคณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ    ประธานกรรมการ
2. ผศ.แพทย์หญิงกรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์  กรรมการ
3. อาจารย์นายแพทย์กิตติพงศ์ เรียบร้อย  กรรมการ