นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Idea to Prototype Pitching : GSB Startup University Model
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 20 พ.ย.61 หมดอายุข่าว 20 ธ.ค.61
(อ่าน 945)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Idea to Prototype Pitching : GSB Startup University Model
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทีม PHB Energy โดยนายโอภาส ชูนุตร นางสาวนาริสา บินหะยีดิง และนางธนาภรณ์  รักการ นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Idea to Prototype Pitching : GSB Startup University Model สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในชื่อผลงาน : พลังงานและสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร สังขรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่จัดโดยธนาคารออมสินร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโดยสำนักบ่มเพาะวิชาการและวิสาหกิจในชุมชน ในการสนับสนุนโครงการนักศึกษา ที่มีแนวความคิดด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี หรือมีโครงการพัฒนางานวิจัยในด้านต่างๆ โดยการนำองค์ความรู้ต่างๆ มาคิดค้น และพัฒนา Product และ/หรือ Service ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ รวมถึงสามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ เป็นประโยชน์ต่อสังคม และผู้ประกอบการ โดยธนาคารออมสินพร้อมให้เงินสนับสนุน เพื่อนำมาพัฒนาสร้าง Prototype และเป็นค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาในการดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้ ในการนำเสนอผลงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในการเพิ่มมูลค่าวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรม และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อผลิตพลังงานและสารหล่อลื่นชีวภาพด้วย

พลังงานและสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตด้วยกระบวนการสองขั้นตอน พบว่า พลังงานชีวภาพที่ได้จะมีคุณสมบัติคล้ายเมทิลเอสเทอร์ (ไบโอดีเซล) จากนั้นในขั้นตอนที่สองเป็นการนำพลังงานชีวภาพมาผลิตเป็นสารหล่อลื่นชีวภาพ แล้วนำมาทดสอบตามวิธีการมาตรฐาน พบว่าสารหล่อลื่นชีวภาพที่ได้มีค่ามาตรฐานตรงกับไอเอสโอ วีจี-15 (ISO VG-15) ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรไฮโดรลิก และเครื่องยนต์ที่ใช้งานในเขตหนาวได้ การผลิตพลังงานและสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตด้วยกระบวนการสองขั้นตอน เป็นวิธีการที่เหมาะสม คุ้มทุน และสามารถนำมาทดแทนการผลิตทางการค้าได้ พลังงานและสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต มีข้อดี คือ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงสารตั้งต้นสำหรับการผลิตอาหารและพลังงาน ดังนั้นการใช้พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตในการผลิตพลังงานและสารหล่อลื่นชีวภาพจึงเป็นทางเลือกใหม่ และไม่กระทบต่อห่วงโซ่อาหาร อีกทั้งพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตผลิตได้จากจุลินทรีย์ทำให้ผลิตได้มาก และรวดเร็วเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีศักยภาพในการทดแทนปิโตรเลียมที่กำลังจะหมดไปในอนาคต