นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 20 พ.ย.61 หมดอายุข่าว 20 ธ.ค.61
(อ่าน 360)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน เขตภาคใต้ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมรพีพรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโดย สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยรางวัลที่ได้รับประกอบด้วย

- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ได้แก่ นางสาวฟาติมะห์ เอกชน นิสิตชั้นปีที่ 2
- รางวัลนักโต้วาทีดีเด่น ได้แก่ นางสาวลลิตา ตุ้ยกาศ นิสิตชั้นปีที่ 4
- รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเต้นระบำจีน และรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันโต้วาที ได้แก่ ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ