วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทะเลน้อย Big Cleaning Day ภายใต้รายวิชาทักษิณศึกษา
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 27 พ.ย.61 หมดอายุข่าว 27 ธ.ค.61
(อ่าน 348)
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทะเลน้อย Big Cleaning Day ภายใต้รายวิชาทักษิณศึกษา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ บุคลากร นิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 299 คน หน่วยงาน และชุมชนในพื้นที่ ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ "ทะเลน้อย Big Cleaning Day" ภายใต้รายวิชาทักษิณศึกษา  ร่วมเก็บขยะบริเวณโดยรอบแหล่งชุมชน ริมถนน ในทะเล และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลพนางตุง ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน และตำบลลำปำ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาทักษิณศึกษา ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับภาคใต้ในด้านต่าง ๆ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์จริง