นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการประกวดแผนการตลาด SONGKHLA GRAB Campus Challenge 2018
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 27 พ.ย.61 หมดอายุข่าว 27 ธ.ค.61
(อ่าน 348)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการประกวดแผนการตลาด SONGKHLA GRAB Campus Challenge 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลในการประกวดแผนการตลาด SONGKHLA GRAB Campus Challenge 2018 ซึ่งจัดโดย Grab กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาด ได้ฝึกการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพูนประสบการณ์ และได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผน เพื่อพิสูจน์ว่าผลงานนั้นสามารถใช้งานได้จริง 

ทีม Grab Good ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
1.นางสาววรรณิดา ดิษฐ์เสถียร
2.นางสาวสิริลักษณ์ เอียดแก้ว
3.นางสาวสุดารัตน์ ช่วยชูศรี
4.นายศตวรรษ ศรีสุข
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมทีมคือ อ.ดร. นิจกานต์ หนูอุไร

ทีม 4G! Conveniently ได้รับรางวัลชมเชย
1. นางสาวอารีรัตน์ วรรณมี
2. นางสาวสโรชา แดงนิ่ม
3. นางสาวภัทรสุมินต์ แกล้วทนงค์
4. นางสาวฮัสซาลีน่า ขุนหมอน
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมทีมคือ อ. จิราพร คงรอด