ผลงานของอาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 19 ธ.ค.61 หมดอายุข่าว 19 ม.ค.62
(อ่าน 557)
หัวข้อข่าว : ผลงานของอาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลงานของรองศาสตราจารย์.ดร. กนกพร สังขรักษ์ บุคลากรสังกัดสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และ นางสาวธนาภรณ์ รักการ นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง: กรรมวิธีการผลิตสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตด้วยกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชันแบบสองขั้นตอน อนุสิทธิบัตรเลขที่ : 14165 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ออกอนุสิทธิบัตรให้เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ