นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 20 ธ.ค.61 หมดอายุข่าว 20 ม.ค.62
(อ่าน 1950)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 หัวข้อ นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในท้องถิ่น/จังหวัด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  : ทีม ITC E-Coupon
1. นางสาวกอลีย๊ะ อยู่ดี
2. นางสาวจริญญา ทองแกมแก้ว
3. นางสาวณัฐธินีย์ ประสพยงค์สกุล
4. นางสาวนาซีร่า เบ็ญฤทธิ์
5. นางสาวยุวดี รัศมีทองคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  : ทีม บ้านทรายทอง MK 58
1. นายเจษฎางค์ โกณะบุตร
2. นายณรงค์ศักดิ์ เรืองทองฉิม
3. นายปิยะบุตร ทองด้วง
4. นางสาวรัญชิดา ธรรมจิณโณ
5. นายวรเมธ กิตตินันทพงศ์
6. นายวีรภัทร จันทวงศ์
7. นางสาวสุภัสสรา รัตนสุริยา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 : ทีม แอพพลิเคชัน Check in Songkhla
1. นายชาคริส โชควัฒนาพร
2. นายมูฮำหมัดฮาฟิส บินมือเย๊าะ
3. นางสาวรัชนีกร เซ่งง่าย
4. นายวรเมธ กิตตินันทพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร

รางวัลชมเชย  : ทีม Product Innovation สครับละมุด
1. นางสาวปาณิสรา มู่เก็ม
2. นางสาววรรณดี หมานเจริญ
3. นางสาวอรทัย ผาสุข
4. นางสาวอัญชลีพร เกตุแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย

รางวัลชมเชย : ทีม KUNGKEAW
1. นางสาวกนกวรรณ หลงละเลิง
2. นางสาวกาญจนาพร แสงใส
3. นางสาวชนกสุดา จองศักดิ์
4. นางสาวพนิดา เกื้อชาติ
5. นางสาวสิริมา ฝันฝา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ