วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานวันทักษิณศึกษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 3 ม.ค.62 หมดอายุข่าว 3 ก.พ.62
(อ่าน 782)
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานวันทักษิณศึกษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานวันทักษิณศึกษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนำเสนอผลการวิจัยตามสาระการเรียนรู้ และจัดแสดงนิทรรศการให้แก่นักเรียน นิสิตภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ และชุมชนปฏิบัติการของอำเภอควนขนุน และอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รวม 17 ชุมชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา อนึ่ง กิจกรรมดังกล่าว เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มอบหมายให้วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาทักษิณศึกษา ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับทักษิณศึกษาในด้านต่าง ๆ และสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย

ภาพ/ข่าว : วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ