คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ นำนิสิตทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและศิษย์เก่ามูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเฝ้าเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 17 ม.ค.62 หมดอายุข่าว 17 ก.พ.62
(อ่าน 1158)
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ นำนิสิตทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและศิษย์เก่ามูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเฝ้าเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ นำนิสิตทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและศิษย์เก่ามูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเฝ้าเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา ให้กับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หลายวิชาเอกมาตั่งแต่ปี พ.ศ.2556 จนมาถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 19 ทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- ปี พ.ศ.2556 มีนิสิตผู้ได้รับทุนจำนวน 3 คน โดยมีสาชาวิชาเอก ชีววิทยา สังคมศึกษา และพลศึกษา
- ปี พ.ศ.2557 มีนิสิตผู้ได้รับทุนจำนวน 3 คน โดยมีสาชาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 ทุน และสังคมศึกษา
- ปี พ.ศ.2559 มีนิสิตผู้ได้รับทุนจำนวน 3 คน โดยมีสาชาวิชาเอก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
- ปี พ.ศ.2560 มีนิสิตผู้ได้รับทุนจำนวน 7 คนโดยมีสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา ฟิสิกส์ พลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย
- ปี พ.ศ.2561 มีนิสิตผู้ได้รับทุนจำนวน 3 คนโดยมีสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ และการศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 ทุน
ซึ่งในขณะนี้มีนิสิตทุนที่จบการศึกษาไปแล้วและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 5 คน และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1-5 จำนวน 14 คน

สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ ดำเนินมาเป็นปีที่ 12 หลักในการดำเนินการจะเน้นการร่วมคิด ร่วมทำ ติดตาม แนะนำ ตรวจสอบประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นให้ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครูโรงเรียนในมูลนิธิชัยพัฒนาและครูโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาสตูล กิจกรรมของโครงการฯ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1. กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร 2. กิจกรรมพัฒนาครู 3. กิจกรรมพัฒนานักเรียน 4. กิจกรรมพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://royalpro.tsu.ac.th