นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 17 ม.ค.62 หมดอายุข่าว 17 ก.พ.62
(อ่าน 486)
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภทปากเปล่าและประเภทโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ ด้านมนุษย์ เรื่อง วิถีชีวิตและการตั้งถิ่นฐานบนเกาะ ฝั่งทะเลอันดามัน กรณีศึกษา : เกาะบูโหลนดอน จังหวัดสตูล เกาะสุกร และเกาะลิบง จังหวัดตรัง โดย นางสาว กรรณิการ์ ปราบปัญจะ นางสาวจีรภรณ์ โปซู้ นางสาวปาลิตา ชุ่มช่วย และนายสันธนะ รามภักดี ประธานกรรมการที่ปรึกษา ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทโปสเตอร์ ด้านมนุษย์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคอาหารและการปรับตัวของซาไกต่อแหล่งอาหาร กรณีศึกษา: กลุ่มชาติพันธ์ุซาไก ตำบลปะเหลียน อำเภอประเหลียน จังหวัดตรัง โดย นางสาวเบญจมาศ หนูวงศ์ ประธานและกรรมการที่ปรึกษา อ.ดร.วราภรณ์ ทนงศักดิ์ และผศ.ดร.นิสากร กล้าณรงค์

3. รางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภทปากเปล่า ด้านมนุษย์ เรื่อง “เมืองลุงมีดอน เมืองคอนมีท่า เมืองตรังมีนา สงขลามีบ่อ” ภูมินามกับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง และสงขลา โดย นางสาวธัญญารัตน์ บุญคำ นางสาวสาวิตรี พรหมอินทร์ นางสาวมาริษา สะดี และนางสาวสุนิสา นันธิโย ประธานกรรมการที่ปรึกษา ผศ.ดร นิสากร กล้าณรงค์

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ